Zawód tłumacz przysięgły

Opublikowane przez

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się przekładem dokumentów i uwierzytelnianiem odpisów dokumentów. Tłumacz przysięgły uprawomocniony jest do tego, by poświadczać dokumenty, które zostały przetłumaczone przez inne osoby. Może także wykonywać ustne tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły zajmuje się sporządzaniem i poświadczaniem tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także sprawdzaniem i poświadczaniem tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby. Ponadto, sporządza poświadczone odpisy pism w języku obcym oraz dokonuje tłumaczeń ustnych.

To, co odróżnia tłumacza przysięgłego od „zwykłego” tłumacza to fakt, iż tłumacz przysięgły może dokonywać wyżej wskazanych czynności w zakresie różnego rodzaju pism procesowych i dokumentów urzędowych.

By uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy spełniać ściśle określone kryteria oraz przystąpić do egzaminu pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydaci, którzy uzyskają wynik pozytywny, zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Kwestie te reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku.

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, aby zostać tłumaczem przysięgłym niezbędny jest egzamin lub posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Ustawa określa konkretne warunki, jakie musi spełniać kandydat na tłumacza przysięgłego.

Trzeba spełnić określone warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa- na zasadach wzajemności;
  • znać język polski;
  • być absolwentem wyższej uczelni;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • być osobą niekaraną;
  • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Przystępując do egzaminu kandydat nie musi spełniać wszystkich określonych przez ustawę warunków. Kandydat może zdać egzamin, a dopiero w następnej kolejności uzupełnić np. wykształcenie. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu następuje w chwili, gdy kandydat łącznie udokumentuje spełnienie wszystkich warunków. Na egzamin na tłumacza przysięgłego należy zapisać się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydat jest informowany o egzaminie najpóźniej na 21 dni przed jego terminem. Koszt egzaminu to 800 zł. Egzamin na tłumacza przysięgłego zdawany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Kandydat, który otrzyma niewystarczającą liczbę punktów, po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Na egzamin składają się dwie części – pisemna oraz ustna.

Pierwsza z nich trwa cztery godziny. Podczas nich, przystępujący muszą przetłumaczyć dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwa z języka polskiego na obcy. Co najmniej jeden tekst z każdej grupy stanowi pismo sądowe, urzędowe albo tekst prawniczy.

W części ustnej, egzaminowani zostają poproszeni o przetłumaczenie 2 tekstów z języka obcego na polski metodą a vista – kandydat otrzymuje dokument, który ma przełożyć, w formie pisemnej.

Dodatkowo, na część składa się też tłumaczenie konsekutywne dwóch tekstów z języka polskiego na obcy. Wówczas to egzaminator odczytuje lub odtwarza dany tekst, robiąc przerwy na tłumaczenie przez kandydata.

Prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa się dopiero po wpisie na listę tłumaczy przysięgłych – by go uzyskać, niezbędne jest złożenie wniosku- i złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości.

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Osoba, która pragnie w przyszłości wykonywać obowiązki tłumacza przysięgłego, musi liczyć się z tym, że uprawnienia do uwierzytelniania tłumaczeń przynoszą ze sobą nie tylko możliwości, ale także szereg obowiązków, z których tłumacz musi sumiennie się wywiązywać.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest nieprzerwanie doskonalić swoje umiejętności językowe. Powinien starannie i bezstronnie wykonywać powierzone mu zadania. Wszelkie fakty i okoliczności, z jakimi tłumacz przysięgły zapoznał się w trakcie wykonywania tłumaczenia, powinny zostać utrzymane w tajemnicy. Obowiązkiem tłumacza przysięgłego jest wykonywanie tłumaczeń zleconych przez sąd, policję, prokuratora lub organy administracji publicznej. Każdy tłumacz przysięgły zobligowany jest do prowadzenia repetytorium, w którym będzie umieszczał informacje na temat wykonywanych zleceń (np. opis dokumentu, data przyjęcia zlecenia, wysokość otrzymanego wynagrodzenia).

Tłumacz przysięgły, który uzyskał uprawnienia w Polsce jest także ograniczony narzuconymi stawkami państwowymi, które obowiązują w przypadku współpracy z sądami, policją, organami administracji rządowej oraz prokuraturą. Biuro tłumaczeń może takiemu tłumaczowi zaoferować inne stawki, jednak wcześniej wymienionym organom państwowym tłumacz nie może odmówić bez wskazania ważnego powodu.

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego

W przypadku tłumaczeń sporządzonych przez tłumacza przysięgłego strona rozliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami (w przypadku zwykłych tłumaczeń rozlicza się stronę zawierającą 1500-1800 znaków). Każdy tłumacz indywidualnie ustala wysokość stawki za jedną stronę tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń dla organów administracji publicznej, sądów, policji i prokuratury stawkę określa Minister Sprawiedliwości (np. tłumaczenie jednej strony z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na język polski wynosi 23 zł, a tłumaczenie z języka polskiego na jeden z tych języków – 30,07 zł).

Gdzie zlecisz tłumaczenia przysięgłe

Jest wiele agencji i biur tłumaczeń gdzie można zlecić tłumaczenie ważnych dokumentów. Ze względu na charakter tych pism, warto poświęcić więcej czasu na dobór właściwego biura tłumaczeń, które będzie godne zaufania. Dla czytelników z Warszawy polecamy stronę www.biurotlumaczen.pl (Agencja tłumaczeń Warszawa). W ofercie posiadają wszystkie rodzaje tłumaczeń od tradycyjnych, po specjalistyczne, techniczne oraz tłumaczenia przysięgłe. Firma tłumaczy na wszystkie języki świata i posiada swoje oddziały również w innych miastach w Polsce.

1 komentarz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.