Kearney i UN Women UK: Trzy sposoby jak tworzyć równościowe miejsce pracy

Obecność kobiet na rynku pracy jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale przede wszystkim przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego. Dlatego dostęp do pracy, rozwoju i awansowania przez kobiety od lat jest coraz śmielej poruszanym tematem w budowaniu odpowiedzialnej kultury korporacyjnej. Rozwój idei różnorodności uległ jednak gwałtownemu spowolnieniu oraz przeobrażeniu podczas pandemii Covid-19. Jak wynika z raportu międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego Kearney przygotowanego we współpracy z UN Women UK – światowej organizacji działającej na rzecz równości płci – pandemia odcisnęła piętno nie tylko na kobietach w miejscu pracy, ale również na dotychczasowych osiągnięciach w dziedzinie różnorodności płci, równości i inkluzywności (DE&I – Diversity, Equity & Inclusion).

Po ponad dwóch latach oddziaływania pandemii na organizacje i miejsca pracy obserwujemy duże rozbieżności w kwestii zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Najlepszym przykładem jest odsetek osób, które w 2020 roku straciły pracę. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w okresie tym pracę straciło 5 proc. wszystkich zatrudnionych kobiet i 3,9 procent mężczyzn. Podobna sytuacja miała miejsce wśród osób rezygnujących z pracy lub zmniejszających jej wymiar czasowy. Od początku 2021 roku 1,3 razy częściej na taki krok decydowały się kobiety. Samo środowisko pracy stało się mniej przyjazne i równościowe. Kobiety dużo częściej musiały radzić sobie z łączeniem pracy zdalnej i opieki nad domem. Dodatkowo, w hybrydowym modelu pracy kobiety zgłaszały, że są wykluczane z formalnych i nieformalnych dyskusji, są słabiej zauważane przez liderów, a w rezultacie mają bardziej ograniczone możliwości zawodowe. W konsekwencji tej sytuacji rynek pracy odczuwa wyjątkowo silnie rosnące niezadowolenie wśród pracowników z aktualnej posady i konieczność wdrożenia zasad DE&I w celu utrzymania pracowników czy pozyskania nowych.

Raport Kearney i UN Women UK Building back better for women at work został przygotowany na postawie wywiadów z przedstawicielami DE&I z 22 organizacji sektora prywatnego z przekroju branż, tj.: Heineken, Netflix i Bank of Ireland Group oraz w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 1 408 uczestników. Szeroka i wnikliwa analiza pozwoliła zidentyfikować trzy kluczowe sposoby dostosowania praktyk DE&I, w celu poradzenia sobie z aktualnymi nierównościami w miejscu pracy.

  1. Powiązanie idei różnorodności z celem organizacji i wprowadzenie realnej odpowiedzialności

Obecnie organizacje powinny baczniej przyglądać się swojemu funkcjonowaniu zarówno ze względów moralnych, jak i biznesowych, dostosować się i pozostać otwartym na ciągłe uczenie się, tak aby kobiety mogły powrócić, pozostać i rozwijać się w miejscu pracy. Co więcej, istotną rolę w obszarze zarządzania różnorodnością bez wątpienia odgrywa zwiększona presja ze strony inwestorów, klientów i nowych talentów skupionych na wartościach firmy. Zadanie, które spoczywa na barkach liderów, chcących tworzyć firmy odpowiedzialne społecznie jest nie lada wyzwaniem. Poza działaniami w obszarze dostosowania strategii polega przede wszystkim na budowaniu przestrzeni, w której chce nam się pracować. Według raportu Kearney sposób, w jaki większość organizacji włącza potrzeby swoich pracowników do polityk i praktyk panujących w firmie jest nadal niejasny. Dodatkowo mniej niż połowa organizacji publicznie deklaruje swoje zobowiązania. Przykładem firmy, która poszła o krok dalej w implementacji zasad DE&I jest Netflix, który połączył je z głównymi celami organizacji, biorąc za podstawę tworzenie empatycznych historii, które opowiadane są przez przedstawicieli różnych środowisk.

  • Tworzenie lepiej dopracowanych programów rozwojowych

Badanie pozwoliło zidentyfikować, że jednym z podstawowych problemów na poziomie organizacji jest retencja pracowników. Firmy, które analizują moment odpływu zatrudnionych kobiet, jest niewiele, a tylko jedna wspomniała, że faktycznie zależy jej na dogłębnym zbadaniu zagadnienia. Ponadto, jak wynika z badań Kearney, tylko 38 proc. kobiet twierdzi, że możliwości, jakie otrzymały w zakresie rozwoju kariery i umiejętności zaowocowały wyższym wynagrodzeniem finansowym. Jeszcze mniej, bo zaledwie 29 proc. twierdzi, że doprowadziło je to do awansu. Rozwiązanie powyższych problemów wymaga przyjęcia kompleksowego podejścia do rozwoju, obejmującego inicjatywy społeczne, takie jak coaching i mentoring ukierunkowany na płeć, dzielenie się możliwościami w przejrzysty sposób oraz przyjęcie perspektywy wybiegającej poza mury własnej organizacji. Będzie to miało zasadnicze znaczenie dla umożliwienia pracownicom większego rozwoju, zwłaszcza w kontekście środowisk zdominowanych przez mężczyzn.

  • Umieszczenie DE&I w hybrydowym modelu pracy

Jedną z większych zmian w aspekcie życia zawodowego okazała się większa elastyczność w zakresie miejsca, czasu i sposobu pracy. Nawet po ustaniu pandemii wiele organizacji zdecydowało się utrzymać możliwość pracy na odległość. Z raportu Kearney wynika, że w konsekwencji wprowadzenia pracy hybrydowej ponad połowa kobiet odnotowała wzrost motywacji (64 proc.) i produktywności (62 proc). W opinii respondentów może to jednocześnie stanowić wyzwanie dla kobiet, zwłaszcza w związku z nierównomiernym rozłożeniem obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. W rzeczywistości jedna na pięć kobiet uważa, że praca hybrydowa będzie miała negatywny wpływ na rozwój jej kariery, ponieważ częściej niż mężczyźni pracują zdalnie, co utrudnia im bezpośredni kontakt z przełożonymi. Rodzi to przed organizacjami konieczność większego przyjrzenia się i zrozumienia problemów wynikających z pracy hybrydowej oraz wprowadzenie narzędzi zapewniających tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, neutralnego dla płci.

– Widzimy jak niekorzystny wpływ na zatrudnienie kobiet miała pandemia, w tym także na kwestie związane z pogłębieniem problemu nieproporcjonalnego rozłożenia opieki nad dziećmi. Niestety w tym czasie to kobiety częściej niż mężczyźni traciły pracę lub chciały z niej zrezygnować. Dlatego ważniejsze, niż kiedykolwiek jest wspólne zaangażowanie w działania związane z ponownym włączaniem kobiet w ramach swojej organizacji. Nie jest to możliwe bez połączenia wartości, które przyświecają DE&I z celami organizacji – mówi Marta Szostak, dyrektorka w warszawskim biurze Kearney. – W ramach Kearney już pracujemy nad zwiększeniem udziału kobiet zatrudnionych w firmie. W ostatnim czasie ruszyliśmy z ogólnoeuropejskim projektem European Women Recruiting Event – skierowanym wyłącznie do kobiet, którego celem jest wspieranie różnorodności w miejscu pracy. Prowadzimy także inne działania, których wspólnym mianownikiem jest różnorodność, a które odbywają się pod parasolem programu GAIN – dodaje.

Czytaj więcej

Najszybciej newsy trafią do Internetu. Zmiany w stanie prawnym lub projekty, które mają szansę wejść w życie, branżowe nowinki, informacje o nowych technologiach, produktach – portale internetowe są miejscem, gdzie na nie trafimy. Tak jak w przypadku niebranżowych mediów internetowych, mamy zagwarantowaną szybkość dostarczania informacji. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę branżowej prasy, książek i stron internetowych wydaje się być oczywistą ścieżką samodzielnego rozwoju swojego życia zawodowego.

W zależności od naszych potrzeb, nastawienia, upodobań itp. warto sięgać po autorów, których styl pisania, charakter ujmowania tematu nam się podobają i po prostu do nas przemawia. Nie ma potrzeby zmuszać się do czytania czegoś, co nam się zwyczajnie nie podoba. Wszak lektura ma nam sprawiać satysfakcję i przyjemność, a nie tylko dostarczać wiedzy.

Słowo pisane to nieoceniony sposób na rozpowszechnianie informacji. Pamięć ludzka jest ulotna, o czym często przekonujemy się aż za dobrze. Dzięki lekturze zyskujemy dostęp do informacji, do których możemy się praktycznie w każdej chwili odwołać i potraktować je jako swoisty pewnik, także w sytuacjach spornych czy przy wyjaśnianiu nieścisłości. Tego komfortu nie mamy w przypadku sięgania po informacje przekazane drogą ustną, które są uważane za mniej wiarygodne. Większe zaufanie do zanotowanych informacji kosztem tych powiedzianych i usłyszanych to efekt uboczny rewolucji Gutenberga.

Czytanie jest czynnością angażującą nasz mózg – można to tak w skrócie ująć, bez wchodzenia nadmiernie w medyczne szczegóły. „Muszę przemyśleć to co przeczytałem/przeczytałam” – często w ten sposób podsumowujemy lekturę (chyba, że była ona dla nas bardzo nieangażująca na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, nie dostarczyła nam żadnych nowych informacji itp.). Dzięki czytaniu wpadniemy na nowe pomysły, kreatywne sposoby rozwiązania problemów, nowe ujęcia starego i dobrze znanego tematu. Opisany przez autora case study może stać się inspiracją do wykorzystania przez analogię pewnych rozwiązań w nowym kontekście. Osobną kwestię, choć wartą wspomnienia, stanowią teksty, które nie są inspiracją w sensie zawodowych, a przede wszystkim w zakresie samorozwoju. Z doświadczenia mogę napisać, że świetnie w tej kwestii sprawdzają się biografie znanych ludzi, których osiągnięcia lub ścieżka życia z jakiegoś powodu budzą nasz podziw czy po prostu zainteresowanie. Recepty na sukces od A do Z na skalę Billa Gatesa w takiej biografii raczej znajdziemy (zresztą wtedy cena takiej książki była inna), ale coś, co może pchnąć nasze myślenie o swojej działalności, zachęcić do odejścia z pracy na etacie i założenia własnej firmy, przemodelowania swojej oferty, wpłynięcia na sposób komunikowania się z klientami itp. Możliwości jest tu naprawdę sporo i warto je wykorzystać. Funkcję inspiracji może pełnić biografia nie tylko kogoś z naszej branży, do tego celu potrafią się też nadawać nieźle życiorysy artystów, którzy zazwyczaj w życiu nie mieli lekko.

Od czasów, kiedy życie poczęło się wielce różniczkować, czytanie książek nie wystarcza. Książki podają czystą wiedzę z najrozmaitszych dziedzin, wiedzę nieraz kryształowo czystą, ale oderwaną od życia. Książki karmią również poezją, w niej opisy czynów bohaterskich uszlachetniają serca, ale mało informują o szarej rzeczywistości życia. Do działania potrzebna jest znajomość chwili bieżącej, orientacja, pulsy życia w miejscowych warunkach. Na każdym stanowisku można przyłożyć i swoją cegiełkę, można wpływać na całość, byle znać swe obowiązki względem społeczeństwa i chcieć im służyć. Tym pośrednikiem między wiedzą a życiem, między ideałem a rzeczywistością, jest publicystyka. Jest ona historją teraźniejszości, oświetlającą zagadnienia, które czekają dopiero na rozwiązanie. Jest ogniwem, która łączy prawdę wiedzy z zagadnieniami chwili bieżącej. Jest literaturą, która tyczy się potrzeb życia w danym czasie i danym miejscu. Ona komunikuje ostatnie wyniki z różnych dziedzin wiedzy czystej w zastosowaniu do bieżących potrzeb ludzkich. Ona czyni człowieka wrażliwym na niedolę swego społeczeństwa i zapala do żywota czynnego na jego korzyść. Ona, komunikując, co się dzieje na świecie całym, chroni nas od zaściankowości. Ona, zaznajamiając nas z biegiem myśli wszechświatowej, wywołuje w umysłach naszych szereg zagadnień. Ona uwalnia nas od potrzeby czytania wszystkich książek, których corocznie ukazuje się na świecie po kilkaset tysięcy, a których przeczytać na rok gruntownie nie można po nad kilkanaście. To są strony dodatnie prasy periodycznej.

Ale ma publicystyka i niejedną stronę ujemną. Wiadomości, dostarczane przez wiele dzienników, są dorywcze i powierzchowne: ani rozszerzają, ani pogłębiają wiedzy. Wiele nowinek, opisywanych drobiazgowo, niema żadnego ogólniejszego znaczenia, nie służy żadnemu rozumnemu celowi. Wiele sensacyjnych zajść i wypadków, zostawiających jedynie czczość w głowie i pustkę w sercu. W pogoni za kalejdoskopowym potokiem plotek wiele balastu, który ze szkodą obciąża umysł Dużo zabawy i płytkiego śmiechu, co w rezultacie szerzy bezmyślność, przytępia zmysł artystyczny. Nie jeden organ redagowany jest tendencyjnie, będąc na służbie tej lub innej partji. Nieraz nowość pomieszana z postępem bez oświetlenia krytycznego jądra rzeczy. I jedno pismo stara się prześcignąć drugie w pomysłach, licząc na gorsze instynkty. I wielu staje się igraszką okoliczności, bo są prowadzeni na pasku danego dziennika. Bo wielu ślepo hołduje zasadzie: nie różnić się od innych — i bezkrytycznie prenumeruje to, co ich znajomi i krewni. I tworzy się specjalny typ nałogowych czytelników pism periodycznych, co nie uznają jednocześnie lektury książek. Jest to pewnego rodzaju osłona dla duchowego lenistwa. Traci na tym wykształcenie gruntowne i myśl samodzielna. To też wielu uczonych powstaje na dziennikarstwo — śród nich ostro wystąpił w ostatnich czasach przeciw prasie perjodycznej F. Brunetiere, członek Akademji paryskiej.

Trzeba przede wszystkiem rozróżniać wartość miesięczników i tygodników, a pism codziennych. Pierwsze, a w części drugie, są streszczeniem i kwintensencją tego, co zawierają pisma codzienne. Lektura ich nie da wprawdzie technicznego posiadania poszczególnych gałęzi umiejętności, ale da ogólną znajomość podstaw. Te, które nie służą sprawom specjalnym, dają możność w dłuższym okresie czasu przebieg w ogólnych zarysach cały cykl wiedzy. Natomiast prasa codzienna służyć może głównie gromadzeniu materjałów do tych kwintensencji. I tu należy rozróżniać prasę prowincjonalną, a prasę stołeczną. Pierwsza zlicza miejscowe siły społeczne, wydobywa je i zbiera, zapala ogniska miejscowej twórczości. Bada i stara się kierować życiem prowincji, które wszędzie posiada swoje odrębne właściwości. Druga winna być przewodnikiem i siewcą dążeń kulturalnych wszerz i wzdłuż całego kraju. Winna być rzeką wód czystych, do której zbiegałyby się wszystkie strumyki, osadziwszy po drodze naleciałości niepotrzebne.

Trzeba umieć czytać dzienniki, jak i książki. Trzeba sobie wprzód zadać trud poznania każdego pisma. Trzeba się zapoznać, co w każdym z nich godnego jest czytania, nie usypiając swojego krytycyzmu łudzącemi nagłówkami pism i różnych rubryk, które często zapowiadają co innego, niż się drukuje. Trzeba czytać krytycznie, w żadnej sprawie nie spuszczając z oczu argumentów ani pro, ani contra. Trzeba czytać pisma, służące różnym poglądom, aby mieć oświetlenie z obu stron, aby módz wyrobić sobie własny sąd — samodzielny a objektywny. Trzeba koncentrować lekturę nie na tanich czasopismach codziennych o brukowych wiadomościach, lecz na poważnych wydawnictwach perjodycznych, które opierają działalność publicystyczną na znajomości dziejów i praw niemi rządzących. Należy ciążyć ku tym wydawnictwom perjodycznym, które chcą stać wyżej ponad prywatę i partykularyzmy — których celem jest nie interes materialny jednostek, lecz służba publiczna.

Czytanie daje wiele korzyści. Relaksuje, poszerza wiedzę, daje poczucie dobrze wykorzystanego i mile spędzonego czasu.

Czytanie poprawia pamięć. Gdy mózg stara się wszystko zapamiętać, wówczas pamięć staje się lepsza. Przy każdej kolejnej publikacji, tworzą się nowe ścieżki, wzmacniające już te istniejące. Podczas czytania jest więcej czasu na myślenie, analizowanie, refleksję. Można wrócić do konkretnego fragmentu i przeczytać go kilka razy, by zwiększyć aktywność pamięci.

Pobudzamy do działania naszą wyobraźnię. Tworzymy w głowie pewne obrazy, łącząc je z tymi, które już posiadamy w pamięci. Tak jak sportowcy ćwiczą swoje mięśnie na np. podnosząc ciężary, czy kulturyści napinając je, a tym samym rozwijając, tak w naszej głowie wzmacniają się „mięśnie pamięci” podczas czytania.

Czytanie uwalania od stresu i uspokaja. Czytanie bardziej łagodzi stres, niż słuchanie muzyki czy spacer. Ma pozytywny wpływa na nasze ciało, które odpoczywa i regeneruje się. Podczas czytania zostajemy przeniesieni do innego świata, pozbawionego kłopotów i problemów dnia codziennego. Zmienia się wówczas nasze samopoczucie.

Czytanie kształtuje charakter. Niezależnie czy będzie to literatura obyczajowa, psychologia, kryminał, czy tematyka społeczna, z każdej pozycji jesteśmy wstanie wysunąć swoje wnioski lub dowiedzieć się całkowicie nowych rzeczy. Czytanie uczy jak zachować się w danej sytuacji, poszerza horyzonty, otwiera nas na nowe doświadczenia, po porostu nas kształtuje.

Książki pogłębiają wiedzę. Ludzie, którzy czytają regularnie i w dużych ilościach, wydają się być mądrzejsi od tych, którzy tego nie praktykują. Są bardziej świadomi swojego otoczenia, tego kim są i w jaki sposób działają poprzez bogactwo nauki, wydobyte z książek. Każda publikacja to skarbnica wiedzy. Ilekroć będziemy czytać te samą pozycję, to za każdym razem wydobędziemy z niej nowe informacje, zwrócimy uwagę na coś innego, albo na konkretną sprawę spojrzymy z innej perspektywy.

Im częstszy mamy kontakt z różnorodną literaturą tym większa ilość słów zostaje przez nas przyswojona. Poprawia się tym samym nasze wysławianie się i dowodzenie językiem. W naszej głowie pozostają nowe słowa, idiomy, wyrażenia i style pisania, charakterystyczne dla danego utworu. Pokaźny zasób słownictwa ułatwia funkcjonowanie zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Nowe wyrazy, które przyswoiliśmy wspierają nasze procesy myślowe, a to z kolei przekłada się wyrażanie naszych uczuć i myśli. Osobom oczytanym łatwiej się komunikować ze względu na zróżnicowany zakres słów.

Czytanie opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera. Czytanie zmniejsza poziom depresji, a dobry poradnik pozwala nawet wyjść z niej całkowicie. Takie publikacje zawierają wiele cennych wskazówek, dotyczących diet, ćwiczeń i zdrowego stylu życia. Zastosowanie się do nich prowadzi do ulepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego.

Codzienny trening mózgu w postaci czytania może zahamować rozwój zaburzeń funkcji poznawczych w podeszłym wieku. Czytanie to jeden z najlepszych sposobów wyciszenia się przed spaniem.

Czytanie fikcji literackiej ma znakomity wpływ na zdolność do empatii i znoszenia niepewnych sytuacji. To wszystko sprawia, że bardziej rozumiemy ludzkie emocje i staramy się nie popełniać tych samych błędów. Zdobywamy nową wiedzę na temat możliwości i sposobów zachowań w różnych sytuacjach, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia.

Czytanie poprawia umiejętności komunikacyjne. Pomaga w łatwy sposób przekazać to, co chcemy powiedzieć. Dobra komunikacja, polepsza relacje z innymi.

Wystarczy 20 minut dziennie na czytanie, by przekonać się, że jesteśmy bardziej skoncentrowani na innych czynnościach. Czytanie w znacznym stopniu poprawia pamięć, inteligencję i koncentrację. Czytanie pozwala mózgowi odbyć rodzaj treningu, stymulując mózg do pracy. Im bardziej jest on aktywny, tym dla niego lepiej. Poszerzamy swoją wiedzę na wiele tematów i wzbogacamy własne słownictwo.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *